قانون 7 - داور سوم - وقت نگهدار

در هر بازي يك داور سوم و يك وقت نگهدار بايستي تعيين شود كه در خارج از زمين بازي، در امتداد خط مياني و درهمان سمت منطقه تعويض قرارگيرد.

1- در بازي بين‏المللي بايد داور سوم و وقت نگهدار جداگانه تعيين شود ولي در بازي‏هاي معمولي

وظيفه هر دو را يك نفر مي‏تواند انجام دهد.

2- استارت كرنومتر بعد از سوت داور و توقف آن در موقع توقف بازي.

3- كنترل يك دقيقه تايم اوت.

4- محاسبه دو دقيقه زمان براي بازيكن جانشين.

5- اعلام پايان نيمه اول و پايان كل بازي با سوت يا هر وسيله زنگ دار ديگر.

6-ثبت 5 خطاي اول هر تيم و اعلام آن به داورها.

7- يادداشت نمودن گل ها و شماره بازيكن گل‏زننده.

8- ثبت نام بازيكنان اخطاري و اخراجي.

9-جايگزين شدن به جاي داور يا كمك داور در صورت پيش آمدن مشكل.

 قانون 8- مدت بازي

وقت بازي دو نيمه 20 دقيقه‏اي بصورت فعال مي‏باشد.

1- هرتيم مي‏تواند يك تايم اوت 1 دقيقه‏اي در هر نيمه داشته باشد.( تيم نمي‏تواند تايم را براي نيمه بعد نگه بدارد)

2- بازيكنان در تايم اوت بايد كنار خط طولي بايستند ودستورات مربي را بگيرند.

3- زمان استراحت بين دونيمه نبايد از 10 دقيقه تجاوز كند.

 

توجه:   (اگر بازي نياز به نتيجه غيراز مساوي داشته باشد بازي به وقت اضافه كشيده مي‏شود ودر وقت اضافي نبايد تايم اوت گرفته شود).

قانون 9- شروع بازي

بازي در آغاز به صورت قرعه كشي با سكه انجام خواهد گرفت بدين صورت كه برنده سكه اختيار انتخاب زمين را دارد و تيم بازنده شروع كننده بازي مي‏باشد.

1 از ضربه شروع مي‏توان مستقيماً گل زد.

2-سوت شروع را داور اصلي مي‏زند.

3-ضربه بايد رو به جلو زده شود.

4- فاصله مدافعين در هنگام شروع بازي نبايد از 3 متر كمتر باشد.

قانون 10 - توپ در بازي و خارج ازبازي

توپ به هنگامي كه خارج از بازي است كه به طور كامل از خط طولي و يا از خط دروازه چه از هوا و چه از زمين گذشته باشد و بازي توسط داور قطع شده باشد.  توپ در بقيه اوقات ديگر از آغاز تا پايان مسابقه در بازي است.

1- اگر توپ به سقف برخورد كند از نزديكترين محل به خطوط زمين يا ضربه اوت توسط تيم مقابل انجام مي‏شود.

2- ساير شرايط مانند فوتبال معمولي است.

3- دروازبان مي‏تواند در جريان بازي توپ را با دست كنترل كرده و مستقيماً به زمين حريف بفرستند.

پرتاپ دروازبان اگر مستقيماً وارد دروازه شود گل به حساب نمي‏آيد ( در جريان بازي نيز اگر    پرتاب كند و گل شود قبول نخواهد بود).

4-  دروازبان در جريان بازي مي‏تواند توپ را با پا شوت كند واگر وارد دروازه شد گل حساب مي‏شود.

قانون 11- روش بدست آمدن گل

 

به جز مواردي كه در اين قوانين مستثني شده يك گل وقتي به حساب مي‏آيد كه تمام توپ از خط دروازه بين تيرهاي عمودي و افقي عبور كرده باشد به شرطي كه بازيكني از تيم مهاجم توپ را با دست يا بازو، پرتاب، حمل يا هل نداده باشد.

برنده بازي تيمي خواهد بود كه گل بيشتري زده باشد.  اگر گلي بدست نيايد يا به تعداد مساوي گل زده شود بازي مساوي محسوب مي‏شود. ( مگر در مواردي كه حتماً بايد بازي نتيجه داشته باشد).

1- روش گل زدن مانند فوتبال معمولي است.

2-اما اگر دروازبان پرتاب را مستقيماً با دست وارد دروازه حريف نمايد گل قابل قبول نخواهد بود.

قانون 12- خطاها و رفتار ناشايست

تمام خطاها مانند فوتبال معمولي است شامل:

1-  لگد زدن به حريف يا اقدام به آن.

2-پشت پازدن به حريف

3-پريدن روي حريف

4- تنه شديد و خطرناك

5-به حريف از پشت و يا با شانه تنه بزند

6- زدن حريف يا اقدام به آن يا به سوي او آب دهان پرتاب كند

7- گرفتن حريف.

8- هل دادن

9-تكل زدن يا اقدام به تكل خطرناك ( دروازبان از اين مورد در محوطة خود مستثني است)

10-لمس كردن توپ با دست

چنانچه بازيكني سهواً يا از روي بي احتياطي يا با نيروي نامتعادلي با بيش از اندازه يكي از 10 خطاي بالا را در داخل محوطه جريمه خود عليه حريف مرتكب شود بدون توجه به محل توپ، به شرطي كه توپ در بازي باشد با يك ضربه پنالتي جريمه خواهد شد.

هرگاه بازيكني يكي از چهار خطاي زيرا مرتكب شود، با يك ضربه آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محل وقوع خطا جريمه خواهد شد ( مگر اينكه خطا درداخل محوطه جريمه اتفاق افتاده باشد كه در اين حالت ضربه آزاد غيرمستقيم بايستي از نقطه‏اي از خط 6 متري كه نزديكترين فاصله را با محل خطا داشته باشد، زده شود)

1- بازي كردن به نحوي كه به عقيده داور خطرناك باشد ( مانند اقدام به زدن توپ در حاليكه توپ در دست دروازبان است)

2-زماني كه با توپ بازي نمي‏كند و عمداً حريف را سد كرده است ( يعني بين حريف و توپ بدود يا بدن خود را طوري قراردهد كه براي حريف ايجاد مانع كند)

3-به دروازبان حمله كند (‌به جز در مواردي كه دروازبان از محوطة خود خارج شده باشد)

4- وقتي به عنوان دروازبان بازي مي‏كند:

الف: گرفتن توپ با دست بعد از پاس بازيكن خودي.

ب: نگه داشتن ( بازي كردن با توپ) در زمين خود بيش از 4 ثانيه.

ج:بعد از رها كردن يا رفع توپ يا پرتاب كردن با دست قبل از اينكه توپ به نيمه زمين حريف برود و يا حريف آن را لمس كند، توپ را از هم‏تيمي خود دريافت نمايد.

بايد يك ضربه آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محلي كه خطا اتفاق افتاده اعلام شود.    ( اگر اين خطا در داخل محوطه جريمه اتفاق افتاده باشد، ضربة آزاد غيرمستقيم بايد از نقطه‏اي روي خط 6 متر كه نزديكترين فاصله با محل خطا بوده زده شود.

موارد اخطار

بازيكني اخطار خواهد گرفت كه يكي از حركات زير را انجام دهد:

1- مكرراً قوانين باري را نقض كند.

2- شروع مجدد بازي را به تأخير اندازد

3-مرتكب رفتارهاي غيرورزشي شود.

4- اعتراض به تصميم داوران

5-رعايت نكردن فاصله لازم در هنگام شروع مجدد بازي

6- ترك كردن عمدي زمين بدون اجازه داور

( جهت تخلف هاي فوق، داوران بايستي علاوه بر اخطار مربوط به شرطي كه نقص قانون شديدتري صورت نگرفته باشد يك ضربة آزاد غيرمستقيم به نفع تيم مقابل از محل وقوع خطا اعلام كنند)

 موارد اخراج

زماني كه بازيكن اقدام به يكي از 7 خطاي زير كند بايد به او كارت قرمز نشان داده شود( 2 دقيقه بعد بازيكن جايگزين مي‏گردد.)

1-  مرتكب خطاي شديد در بازي شود.

2- مرتكب برخورد زننده شود.

3- پرتاب آب دهان برروي حريف

4- زدن توپ با دست بطوري كه حريف را از يك گل يا موقعيت آشكار گل محروم نمايد ( اين عمل شامل دروازبان در داخل محوطه جريمه خودش نمي‏شود)

5-موقعيت آشكار گل حريف را كه به سمت دروازه او درحال پيشروي مي‏باشد با ارتكاب خطايي كه جريمه آن ضربه آزاد مستقيم يا ضربه پنالتي است، سلب نمايد.

6-كلمات ركيك بر زبان بياورد.

7- اخطار دوم را دريافت كند.

بازيكني كه از زمين اخراح مي‏گردد نمي‏تواند به بازي برگردد و همچنين نمي‏تواند روي نيمكت ذخيره بنشيند و حتماً بايد به رختكن هدايت شود. تيم وي 2 دقيقه بعد از اخراج مي‏تواند تكميل شود، مگر قبل از پايان 2 دقيقه گلي دريافت كرده باشد.  در اين موارد شرايط زير بايد اعمال شود.

 الف: وقتي 5 بازيكن در مقابل 4 بازيكن وجود داشته باشد، اگر تيمي كه تعداد بازيكن بيشتري دارد گل بزند آنگاه تيم 4 نفره مي‏تواند تكميل شود. 

ب: چنانچه هردو تيم 4 نفره باشند و گل زده شود هر دوتيم كامل مي‏شود.

 ج: چنانچه تيمي كه بازيكنان كمتري دارد گل بزند، بازي بدون تغيير تعداد بازيكنان ادامه پيدا مي‏كند.

د: اگر تيمي پيش از يك بازيكن بيرون داشته باشد تيمي كه داراي تعداد بازيكنان بيشتري مي‏باشد گل بزند فقط 1 بازيكن مي‏تواند جايگزين 

قانون 13- ضربه آزاد

  ضربات آزاد تحت دو عنوان دسته بندي مي‏شوند:

 1- ضربات آزاد مستقيم ( كه از آن ضربات مي‏توان مستقيم به تيم حريف گل بزند)

2- ضربات آزاد غيرمستقيم ( كه از آن ضربات نمي‏توان به تيم حريف گل زد مگر اينكه قبل از ورود به دروازه حريف توسط بازيكن ديگري به غيراز زننده ضربه آزاد لمس يا بازي شده باشد)

 حداقل فاصله‏اي كه بايد رعايت شود 5 متر مي‏باشد.

 ( بايد توجه داشته باشيد كه هنگام زدن ضربة آزاد توپ بايد ساكن باشد و زننده ضربه تا زماني كه توپ توسط بازيكن ديگري لمس يا بازي شده باشد، نبايد دو مرتبه با آن توپ بازي كند)

ضربه در زمان 4 ثانيه بايد زده شود در غيراينصورت به تيم حريف داده خواهد شد.                       

( در زمان ضربه كرنر اگر قانون 4 ثانيه رعايت نگردد دروازبان از داخل محوطه خودي شروع كننده مجدد بازي مي‏باشد)

جهت تشخيص ضربه آزاد غيرمستقيم از ضربة آزاد مستقيم، داوران بايد به هنگام اعلام يك ضربه آزاد غيرمستقيم براي نشان دادن نوع خطا دست خود را بالا برده و تا زماني كه توپ توسط بازيكن ديگري لمس يا بازي شده باشد، دست خود را در آن وضعيت نگه دارند.

قانون 14- خطاهاي جمع شده

 1 -  هرتيم از ابتداي شروع بازي هر يك از 10 خطايي كه جريمه آن ضربه آزاد مستقيم است  (‌10 گانه) را مرتكب شود يك خطا در برگ داوري ثبت شده و هرگاه تعداد خطاهاي آن در يك نيمه به 5 رسيد از خطاي ششم يكي از خطاهاي ذكـر شـده ( 10 گانه) را مرتكب شود با يك ضربه آزاد مستقيم بدون حضور موانع از روي نقطه پنالتي دوم (‌10 متري) و يا محل وقوع خطا طبق مقرراتي كه در زير توضيح داده خواهد شد، جريمه مي‏گردد.

      الف:  اگر خطاي ششم به بعد بين نقطه پنالتي دوم و خط دروازه تيم خطا كننده باشد، از مهاجم كه حق زدن ضربه را دارد پرسيده مي‏شود كه از روي نقطه پنالتي دوم تمايل دارد ضربه را بزند و يا از محل وقوع خطا، اين به اختيار مهاجم است.

       ب: براي اجراي ضربه پنالتي دوم، بازيكنان مي‏بايست به فاصله 5 متر بعد از توپ و پشت ضربه زننده قراربگيرند.

       ج: زننده ضربه بايد به قصد زدن گل ضربه بزند و مجاز نيست توپ را به بازيكن ديگري پاس دهد.

       د:  اگر بازي به وقت اضافي كشيده شود همه خطاهاي اتفاق افتاده در نيمه دوم در جمع خطاهاي وقت اضافه به حساب مي‏آيد.  

 

 جرايم 

براي هر گونه نقص اين قانون:

                  الف:  توسط تيم مدافع ( چنانچه توپ گل نشود، ضربه بايستي تكرار شود.)

                   ب: توسط تيم مهاجم ( به جز زننده ضربه، چنانچه توپ گل شود، گل بايستي مردود اعلام شده و ضربه تكرار شود.)

         نكته مهم: ( بايد توجه داشت براي 5 خطا اول تيم مدافع مي‏تواند سدكند ولي از خطاي ششم به بعد حق سد كردن را ندارد)

قانون 15-  ضربات پنالتي

1-  ضربه پنالتي اصلي بايد زننده اش مشخص باشد.

2-  ضربه زننده بايد توپ را رو به جلو بزند.

3- بازيكناني كه نزديك به توپ هستند بايد حداقل 5 متر فاصله داشته باشند و همه خارج از قوس جريمه باشند.

 

 

ویدئو مسابقات

وبسایت جام انفورماتیک فعالیت خود را زیر نظر سازمان نظام صنفی امور رایانه ای تهران آغاز نموده و در زمینه خبررسانی رشته های فوتسال،شطرنج و پینت بال تیم های شرکت کننده در مسابقات زیر نظر انجمن صنفی فعالیت می نماید.

گالری تصاویر